Kadra Centrum Kultury i Promocji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2017

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji - Agnieszka Wawrzeń

Główna Księgowa

Instruktorzy: 2 osoby

Pracownik Gospodarczy

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pracownik ds pozyskiwania środków zewnętrznych

Pomoc w udostępnianiu pomieszczeń CKiP

Wykonanie składu elektronicznego kwartalnika IGWA

Dyrektor CKiP

Zadaniem Dyrektora jest kierowanie bieżącą działalnością, koordynacja pracy Centrum. Reprezentowanie Centrum na zewnątrz. Sporządzanie rocznego planu działalności Centrum. Organizacja, prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjno-artystycznej na terenie gminy. Samodzielne gospodarowanie przydzieloną i nabytą częścą mienia oraz środkami finansowymi zgodnie z zasadami praworządności i efektywności jego wykorzystania.

 

Główny Księgowy CKiP

Prowadzi rachunkowość jednostki, dysponuje środkami pieniężnymi. Analizuje operacje gospodarcze i finansowe zgodne z planem finansowym. Kontroluje kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

Instruktorzy CKiP

Zadania Instruktorów polegają na organizacji i dokumentacji pracy świetlicy, imprez oraz uroczystości z okazji świąt państwowych dla dzieci i dorosłych na terenie Gminy. Wspierają i promują indywidualne uzdolnienia mieszkańców. Planują zajęcia w CKIP zależne od zainteresowań uczestników. Dokonują aktualizacji strony internetowej Centrum oraz portali społecznościowych.

Pracownik Gospodarczy CKiP

Pracownik Gospodarczy dba o czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach Centrum. Dokonuje zakupów materiałów i wyposażenia, które wykorzystywane są do bieżącej działalności. Zaopatruje Centrum w materiały biurowe oraz środki czystości.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Prowadzenie dokumentacji i działalności CKiP zgdnie z RODO w celu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i minimalizowania zagrożeń. Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Pracownik ds pozyskiwania środków zewnętrznych

Opracowywania projektów mających na celu rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, propagowanie zdrowego stylu życia oraz konstruktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Pomoc w udostępnianiu pomieszczeń CKiP

W zakresie prac wchodzą czynności polegające na otwieraniu i zamykaniu budynku określonego w zdaniu poprzedzającym, zlokalizowanym w Wawrzeńczycach nr 160 przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w godzinach wieczornych. Otwieranie i zamykanie bramek na teren Centrum. Dbanie o wizerunek terenu Centrum.

Wykonanie składu elektronicznego kwartalnika IGWA

Zebranie i przesłanie materiałów do drukarni. Dobór i przesłanie zdjęć, ewentualne przygotowanie propozycji okładki. Dobór i rozmieszczenie zamieszczonych reklam. Dołączenie dodatkowych materiałów do poszczególnych egzemplarzy kwartalnika.