LOGO ORKIESTRY - czekamy na projekty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 maja 2020

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU NA LOGO ORKIESTRY DĘTEJ HEJNAŁ Z IGOŁOMI

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU

NA LOGO ORKIESTRY DĘTEJ HEJNAŁ Z IGOŁOMI

I Organizatorzy i cele konkursu

1.Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, 32-125 Wawrzeńczyce 160

2.Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego, reprezentacyjnego znaku graficznego(logo)

Orkiestry Dętej HEJNAŁ, który będzie podstawą wizualnej identyfikacji Orkiestry.

3. Konkurs ma charakter jednoetapowy

II. Zasady uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do rodzin z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

2. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, opiekun prawny (rodzic) musi udzielić pisemnej zgody na jego udział w konkursie.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

* prace należy dostarczyć do 30 czerwca 2020 r. w formie elektronicznej: pdf, .jpg, wektorowej lub w formie papierowej

* prace w formie elektronicznej należy przesłać na adres ckip@poczta.onet.pl, a w formie papierowej osobiście do siedziby CKiP

* warunkiem koniecznym jest dołączenie do pracy wypełnionej karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik do regulaminu

* projekt należy wykonać na papierze A4 w formie rysunku

* praca powinna być efektem indywidualnej i oryginalnej twórczości uczestników konkursu

* prace zgłoszone do konkursu, nie będą zwracane autorom.

III. Ocena prac

1. Nadesłane prace będą ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.

2. Przy ocenie prac Jury będzie brało pod uwagę m. in: oryginalność pomysłu, kolorystykę i estetykę, przejrzystość projektu oraz możliwość wykorzystania.

IV. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród

1. Organizator przewiduje przyznanie 1 nagrody głównej i wyróżnień.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.ckip.igwa.pl zakładka KONKURSY po zakończeniu przyjmowania prac i obradach Jury.

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie

V. Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że logo jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.

2. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada uczestnik.

3. Zwycięskie logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz udostępniać na rzecz osób fizycznych i prawnych.

4. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe związane z logo, w zakresie utrwalania pracy konkursowej, jej zwielokrotniania,
wprowadzania do obrotu, publicznego odtwarzania, wyświetlania i prezentowania w Internecie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo naniesienia zmian w projekcie celem stworzenia ostatecznej formy Logotypu dla Orkiestry HEJNAŁ.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz celach jego promocji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

2. Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imiona, nazwisko autora, wiek, oświadczenie RODO oraz tel. Kontaktowy.

3. Regulamin oraz załączniki dostępne na stronie www.ckip/igwa.pl w zakładce KONKURSY

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznania nagrody.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie