Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

Regulamin Konkursu na "Najładniej pomalowana dynię"

9 września 2022

REGULAMIN KONKURSU
na
NAJŁADNIEJ POMALOWANĄ DYNIĘ

 

 
I Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest: Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.
Konkurs jest organizowany w ramach II Wrześniowego Festiwalu Dyni 2022.

II Termin i miejsce
1) Konkurs odbywa się 10.09 -3.10.2022r.

2) W Konkursie nie biorą udziału prace, które zostały dostarczone poza terminem
III Cel Konkursu
Celem konkursu jest zachęcenie do zaprezentowania zdolności i umiejętności plastycznych, pobudzanie wyobraźni oraz aktywności artystycznej, a także popularyzacja dyni i jej walorów żywieniowych oraz dekoracyjnych.
IV Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do rodzin z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
V Zasady uczestnictwa
1) Pracę (pomalowaną dynię) należy dostarczyć 03.10.2022r. do CKiP Wawrzeńczyce 160.
2) Praca powinna mieć oznaczona metryczka zawierającą następujące informację:

* Imiona i nazwisko uczestników (w przypadku dzieci prosimy podać wiek)

* Telefon kontaktowy

* Oświadczenie
3) Uczestnik (rodzina) może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę.

4) Prace przechodzą na własność Organizatora.
V Ocena prac i wybór zwycięzców
1) Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator.

 2) Komisja Konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę:

* oryginalność

* pomysłowość

* estetykę wykonania.
3) Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców i przyzna nagrodę za I , II i III miejsce.
4) Rozdanie nagród Laureatom konkursu nastąpi tylko 9 października podczas Jarmarku Dyniowego, który odbędzie się w Centrum Kultury i Promocji.  Nie odebrana nagroda w tym dniu przechodzi na rzecz organizatora konkursu.

VI Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala i rozstrzyga Organizator.
VII Uczestnictwo w konkursie jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację zdjęć z wydarzenia i podaniem danych osobowych laureatów.

 

Oświadczenie zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w Konkursie Plastyczny Rodzinnym „Najładniej pomalowana dynia” organizowanym przez Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

 

 

………………………………………………………………………………………………..     
                                   imiona i nazwisko, wiek

 

..........................................................................................................................   
                                   adres zamieszkania

 

...........................................................................................................................
                                      numer kontaktowy

 

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych moich i mojego dziecka/ci na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez nas konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie. Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

 

 ........................................................................................ ……………………….

    Data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu